Bài viết chuyên đề nghiên cứu “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trọng tâm là những nội dung có quy định các phương án khác nhau trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Đánh giá và lựa chọn, đề xuất phương án tối ưu trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Trên cơ sở dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội ngày 02/11/2023 và các tài liệu trong hồ sơ dự án luật, tôi lập báo cáo nghiên cứu, đề xuất về các vấn đề còn 2-3 phương án. Ngoài ra, tôi có một số kiến nghị, bổ sung thêm đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các nội dung mà cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã thống nhất ý kiến (không quy định nhiều phương án) nhưng vẫn cần phải xem xét thêm để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đảm bảo sau khi ban hành có thể thi hành hiệu quả, khả thi: